Вас вітає ДНЗ "Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту"

Читання як один з видів мовленнєвої діяльності учнів. Особливості роботи з текстом на завершальному етапі навчання

27 травня 2014 - Адміністратор

               Читання займає значне місце в житті сучасної людини.Воно збагачує людину, дозволяє їй глибше пізнавати навколишнвй світ. З книги людина черпає нові знання.

 Читання має  велике виховне значення. Кращі уми людства відображають свої сподівання і мрії в друкованому слові. Приєднуючись до їх думок,  людина збагачується не лише духовно, але й морально. Книги формують свідомість людини, впливають на ІІ почуття і волю.

         Таким чином, читання являє собою один із важливіших засобів людського спілкування і один із важливих явищ людської культури.

         В наш час, коли постійно зростає обмін інформацією між різними країнами велике місце в житті людини починає займати читання на інозем ної мови. Сучасна людина багато читає художньої, публіцистично, спеціальної літератури, а також газет і журналів на іноземних мовах. Для цього потрібні відповідні навики і вміння,які,як відомо, самі по собі не формуються. Тому один из  основних завдань навчання іноземній мові в середній школі  є навчання читанню на ній. Учень,закінчивши середню школу, повинен вміти   вміти читати на іноземній мові. Без оволодіння цим видом мовної діяльності подальше(6;9) використання іноземної мови дуже обмежене,тому що читання- це один із видів комунікативної діяльності.

           

       Однією з основних проблем навчання є проблема відбору текстів і чітка організація роботи з ними. Адже досить часто учні працюють з текстами, які їх не цікавлять. Це не лише  до зниження мотивації навчання, а й  до втрати змісту самого читання як виду мовної діяльності. Читаючи, учень проводить дії з текстом,які направлені на рішення комунікативних задач,на реалізацію основних функцій спілкування:пізнавальному,регулятивному, ціннісно-орієнтаційному. Причому, у того хто читає виникає потреба чи необхідність (внутрішня чи ззовні):

  а) прочитати текст,щоб знайти інформацію,яка йогоцікавить чи взагалізбагатити знання  (пізнавальна функція читання);

 І. Бим И.Л. «Подход к проблеме упражнений с позиции целей и задачь»

 -ИЯШ,1985,№5

 б)прочитати опис чужого досвіду,який корисно запозичити,інструкцію,рецепт,необхідних для будь-яких практичних цілей

(регулятивна функція читання);

  в) прочитати, наприклад про видатних людей, на яких хочеться бути подібним (цінносно-орієнтаційна функція читання);

 г) прочитати книгу, щоб знайти відповідь на питання, пов’язані з визначенням життєвого шляху; в пошуках моральних чи духовних ідеалів; культурна людина – з метою відпочинку, релаксації (думка з тексту) (І0; 2І)

        Читання   починає існувати як самостійний вид діяльності, де особливе місце займає читання про себе (мовчки), з метою одержання основної інформації з текстів. Підбираючі  тексти слід враховувати, як вікові особливості,інтерес і потреби учнів, так і їх зміст, новину і практичність інформації.

   В наш час ця проблема успішно вирішується на основі аутентичних текстів лінгвокраїзнозначного змісту. Такі тексти сприймаються учнями з підвищеною зацікавленістю і  ентузіазмом. Вони основні на принципі доступності, системності і логіки викладу, повторюваності і зв’язку з вивченим лексичним і граматичним метеріалом. Робота над ними носить творчий, пошуковий характер, вправи порівняльно-сопоставного аналізу, структурно-інформаційні і семантико-комунікативні, особливо в старших класах  ( 4; І89).      

 

Аунтетичні тексти в основному побудовані на знайомій лексиці, граматичному матеріалі, наближєені до життя. Для прикладу текст з популярної в Англії дитячі серії 

 

Аналіз тексту:  кількість слів -84;

                          кількість різних ЛО – 56;

                          кількість речень – 16;

                          середня довжина речень- 5 слів

Цей текст являє собою аутентичний дискус,об’єднаний єдиною темою і пов’язаний з ситуацією. Використано мовні засоби: пряма  мова, вигук, розмовна мова, адекватний жарн казк, тобто функціонально атентичний (дійсний,справжній).

     Багато цікавих науково-популярних аунтетичних текстів міститься у добірці Мартіна Гарднеу «Занимательные опыты. М., Просвещение,  976 (І-І   ноз.літ)

     В текстах описані веселі досліди, пов’язані з фізичними, хімічними, астромічними явищами чи математичними,психолохічними проблемами.

     Лінгвокраезнавчий матеріал про Великобританію; про особисті ІІ свят І національних традицій, про життя молоді і їхні цінності, їх запити, захоплення, справи, молодіжні організації, історичні факти, великі і аалі міста, їх культура життя і історичні цінності і звичайно ж про рівень життя і економічні проблеми містять тексти з газети Дайжест та бібліотечки  для тих, хто вивчає англійську мову, журнал «Иностранные языки в школе» і підручники.

     Практична мета навчання, згідно програми з іноземних мов для 5-11 класів, полягає в тому, щоб навчити учнів спілкуватися іноземною мовою у межах тематики і читати нескладні тексти без словників та складніші – зі словниками.

    Навчання читання ставить за мету оволодіння учнями, зрілим читанням, під час якого сприймається потрібна інформація, а всі супутні мовні та технічні труднощі не перешкоджають протіканню цього процесу.

    У загальноосвітній школі, залежно від мети читання, розрізняють такі його види, як вивчаюче ( з повним розумінням змісту туксту, це короткі нескладні (адаптовані) тексти, в основному, побудовані на засвоєному мовному матеріалі. Ці тексти учні читають користуючися словникм);

    Ознайомлююче ( з розумінням основного змісту,здогадуючись про значення невідомих слів за контекстом, за їх схожістю зі словами рідної мови (інтернаціональна лексика)без словника, за словотворчими елементами, крім того, на старшому етапі навчання учні повинні  вміти переглянути газету і вибрати матеріал, який їх цікавить.

    Це переглядове читання.(5;5)

     Володіння різними видами читання є важливим компонентом культури читання як на рідній мові, так  і на іноземній.

    Крім видів читання є ще дві форми: воно здійснюється про себе  (внутрішнє  читання) і в голос ( зовнішнє читання). Чи про себе – основна форма читання має ціллю здобуття інформації, воно «монологічне»,  здійснюється на одиниці з собою; читання в голос – вторинна форма, воно «діалогічнен»; його призначення в основному в передачі інформації іншій особі. Всі часткові вміння , види іформи читання шліфуються в міру зростання людини, здобуття нею грамоти, розвитку її культури, тобто перетворюючи її в «людину, яка читає». Здобуті вміння стають основною для

другої мови, так як зріле читання на різних мовах має однакому структуру.(7;І4І).

    На середньому і страршому етапах переважає читання про себе. Його умовно можна поділити на 3 етапи навчання. До кінця етапу навчання учнями пропонуються тексти величиною-2 сторінки; до кінця середнього етапус -3-4 сторінки; до кінця страршого етапу – 4-5 сторінок. (7;І5І)

    Отже об’єм  текстів для читання розширюється. Але щоб учні хотіли читати ці тексти треба стимулювати мортивацію читання і забезпечити успішність його протікання за допомогою відповідних завдань і вправ. Для розвитку мотивації читання визначну роль відіграє якість текстів. Їх практичне, загальноосвітнє, виховне значення може проявитись лише в тому випадку, якщо вони імпонують учнями, коли учень може  встановити певне співвідношення між своїми життєвим досвідом і змістом тексту. Майки Уест вважав, що цікавий текст – головна причина повернення учнів до читання на іноземній мов. В свою знамениту навчальну серію він включив найбільш захоплюючі твори світової літератури.

     Вченими – методистами встановлено, що учні краще справлюються з складнішими тестами, ніж з легкими, але змістованими ( 7; І48)

     В  своїй практичній діяльності, я завжди намагалась забезпечити свої учнів  цікавими, змістовними текстами. Протягом десятків років підписувала журнали «Ukraine», газету  «English», якими мали змогу користуватися мої учні. Робили вирізки, складали сценарії вечорів, заочних зустрічей з своїми зарубіжними ровесниками, читали про видатних людей тощо.                                                

    В наш час учні мають всі можливості отритами  чи віднайти потрібні їм тексти. Багато з них підписують Дайджест, для тих, хто вивчає англійську мов, бібліотечку Дайджеста І Дайджест  звуковий, які являються хорошим додатком до діючих підручників Плахотника І заповнюють дефіцит цікавих текстів,інформації, тощо. Вони сприяють удосконаленню процесу викладання англійської мови, в ліцеї . Ми маємо змогу слухати тексти  пісень найвідоміших сучасний груп, адреси міжнародних фен-клубів, читати оригінальні тексти з популярних національних видань Англії,США,Австралії під рубриками:» Країни», «Суспільство», «Наука», «Ця земля», «Місто», «Видатні люди», «Історія», «Стиль життя», «Світ підлітків», «Поп-арт», «Література», «Освіта», «Мистецтво», «Гумор», «Жарти», «Астрологія», «Для забави», «Популярні психологічні тести», «Тести з англійської», Ці идання рекомендовано Міністерством Освіти України. «Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську мову» - це серія посібників англійською мовою на метеріалах творів англійської та американської художньої літератури, а також математичні збірники («Нью-Йорк»), «Великобританія», «США» та інші).Окрім текстів, посібники включають завдання з контролю розуміння прочитаного, розвитку умінь читання та говоріння англійською мовою,ключі для самоконтролю, коментарі та англо-українсько-російські словники. Така стуктура цього посібника дозволяє звести до мінімуму труднощі в

самостійному  оволодінні текстом, організовувати ефективне обговорення прочитаного в класі (групі). Велику допомогу в організації переглядового читання надає журнал «Ukraine»  по темі «Україна». Діти написали реферати «Гетьмани України», «         Природа рідного краю», склали проекти під час роботи в групах, тощо. Окремі учні виписують «Єшко», журнали і касети які допомагають  у підборі цікавих текстів для самостійного індивідуального читання,. Цікаві вірші, статті на англійській мові  можна знайти на шпальтах сторінки на англійській мові  газети «Сім днів». В досвід учнів види читання вводять за допомогою відповідних завдань. Якраз за допомогою завдань учням вдається глибоко зрозуміти будь-який текст, який сам по собі стає конкретним завданням. При цьому завдання не лише націлюють увагу учнів на отримання кінечного  результату ( наприклад: «Прочитай і визнач основну думку», але й визначають характер читання («читаючи,визнач всі ознаки часу»). Таким чином завдання визначають тип читання, стимулюють і контролюють розуміння.Тому  формування завдань до тексту- відповідальний момент. Вони повинні бути  складені з врахуванням характеру читання як виду мовної діяльності, вінцем якої є розуміння.(7;І52).

    При навчанні читанню учням пропонуються тексти як із знятим, так і з незнятим труднощами, при цьому головним залишається вирішення головних задач. Завдання, які фіксують увагу на мовному матеріалі і знімають мовні труднощі, виконують роль засобу і носять підлеглий характер.

    Ось запропоновані завдання до текстів для читання.

І. Завдання, пов’язані з контролем розуміння тексту.

-Прочитайте текст і покажіть відповідні предмети на картинці.

-Прочитайте текст.Виберіть із даних тут речень ті які відповідають змісту тексту; назвіть їх номер ( підніміть сигнальну карточку з відповідним номером)

- Прочитайте текст і речення під рискою. Вкажіть з допомогою сигнальної картки номер речення, яке не відповідає змісту тексту.

- Прочитайте текст і речення під рискою. На листку паперу з номерами речень поставте знак +, якщо речення відповідає змісту тексту-,якщо не відповідає.

-Прочитайте речення і поставте на листку паперу поряд з номером речення знак+ якщо те, про що ви  читаєте, відповідає дійсності і ви можете його якось співвідношення з собою. Якщо ні, ставте знак-.

-Прочитайте текст і прономеруйте речення у відповідність із змістом.

 Приєднуються до них «поступочні» вправи, завдання яких підказують конкретні дії.     

-Прочитайте текст і намалюйте...

(  чи підберіть малюнок по змісту).

-Прочитайте текст і роз’яжіть задачі в ньому.

-Прочитайте текст – інструкцію і зробіть самі цю ялинкову прикрасу.

 

 В наші дні частіше при навчанні читанню використовуються тестові завдання, в яких шифрують цифри і букви. Тести є ефективним елементом контролю і адаптації. З їх допомогою учні можуть читати з розумінням великі по об’єму тексти, а  уміння і навики формуються при цьому швидше і задовільно впливають на мотивації читання. Частіше всього у зв’язку з читанням використовуються тести множинного вибору і тести на співстановлення. Я розроюлюю тести до кожного тексту, який учні читають самостійно як на І так і на ІІ курсах.

    Підсумок тест складається із 5 частин: перевірка слів, дієслів , порядок слів в реченні, відповіді на питання і перевірка розуміння прочитаного. Робота над текстом не завершується поки всі учні не отримають задовільні оцінки.

І частина тексту – проконтролювати знання лексики по текст.

ІІ частина – перевірити знання граматики.

І. Виберіть відповідний займенник з правої колонки.

2. Виберіть з правої колонки відповідний артикль.

3.Знайдіть речення, в яких присудок вжито в пасивному стані минулого часу  

4. Виберіть речення, в яких підкреслене слово є прислівник.

5.Виберіть правильне питання до підкреслених слів.

6. Виберіть правильний віріант перекладу.

7. Визначте часову форму присудку.

8. Виберіть необхідну обставину часу.

ІІІ частина тексту – перевірка порядку слів в реченні.

Дані слова:

ІV частина тесту  - вміння відповідати на питання перевіряється шляхом вибору правильного варіанту відповіді чи правильного перекладу.

 V частина тесту – розуміння прочитаного визначається шляхом вибору потрібного варіанту відповіді із 4 даних.

   Тестовий контроль спрощує перевірку робіт вчителем, дозволяє організовувати поточний і підсумковий контроль, активізувати діяльність учнів, перевірити знання більшої кількості учнів, матеріалу за невеликий проміжок часу (10-15 хв.), урозніманітнити роботу на уроці ( 3:98:99:100)

  Для роботи з текстом можна запропонувати такі завдання:

1)                    Випишіть з тексту речення, що розкривають його зміст.

2)                    Поставте запитання до тексту.

3)                    Склаліть резюме щодо прочитаного.

4)                    Дфйте опис персонажів.

5)                    Дайте назву абзацам тексту.

6)                    Напишіть інший початок ( кінець).

7)                    Опишіть житло, одяг персонажів.

8)                    Випишіть нові слова та вирази.

   І. Ось вправа за допомогою яких контролюється основний зміст завдання, зокрема, з трьох видів читання, беремо ознайомлювальне

читання.

1. Прочитайте текст і дайте відповіді на запитання щодо основного змісту тексту.

2.Прослухайте твердження і виправте неправельні ( в усній формі) твердження.

3. Знайдіть у тексті відповіді на передтекстові запитання.

4. Назвіть усні факти тексту, що підтверджують висловлювання вчителя(усно).

5. Перекладіть основний зміст тексту.

6.Сформулюйте ідею тексту, назвіть тему.Дайте оцінку прочитаного тексту.

     Якщо

 

Текст читається другий раз, то потрібно зформулювати інше завдання:з метою підвищення швидкості читання, розвитку прийомів орієнтації в тексті, пошуку вказаної вчителем інформації.

ІІ. Для вивченого читання використовується тексти науково- популярного характеру, ьневеликі за обсягом. Робота виконується спочатку на уроці, потім вдома. Учням дається завдання прочитати заголовок, переглянути увесь текст, звернути увагу на перше та останнє речення з метою визначення теми.Повторне читання тексту, вникаючи в детілі. Спосіб контролю – письмовий переклад на рідну мову. Неправильні і неточні речення учнів вимагають пояснення з боку вчителя, а також лексико-граматичного аналізу. Контроль розуміння можна проводити і за допомогою відповідей на запитання, правильний не правильний тверджень. Мета цього виду читання – зрозуміти всю інформацію тексту.

  ІІІ. З метою формування прийомів переглядового читання виконуються завдання для ознайомлення із заголовком тексту, швидке читання тексту, пошук нової інформації, інші завдання: прочитайте  текст за 3-3 хв. І визначте, що в цьому розповідається, знайдіть в ньому інформацію, яка є новою для вас. (7;66)

   В методиці навчання іноземний мов відомі й інші класифікації вправ з читання, які  не пов’язані з конкретними видами читання. Такі серії послідовних вправ формують необхідніші дії учнів з іншомовним текстом, готують їх до читання з різними цільовими установками, розвивають культуру читання.Наприклад:

   1. Уважно й вдумливо прочитайте заголовок- адже він є опорою для розуміння тексту, допомагає створювати установку на подальше читання й розуміння тексту.

   2. Переглянути весь текст, не не вникаючи в деталі, з тим щоб скласти загальну думку про зміст.

Як перше так і друге завдання формують антиципатію, тобто попередню здогадку про можливий зміст тексту.

  3.Знайдіть вказані вчителем факти, що складають зміст і т.ін. Вправи такого характеру виконуються послідовно, у певній системі, і включають завдання, які представлені нижче у чотирьох групах:

І. Вприви, які формують антиципатію.

-Прочитайте про себе заголовок і складіть, який зміст передати текст такою назвою.

-Прочитайте про себе перший абзац і скажіть, про що може бути цей текст.

 -Прочитайте про себе другий абзац і скажіть, як можуть розвиватися події далі і т.ін.

ІІ. Вправи на пошук одиниць смислової інформації тексту з метою встановлення його основного змісту. Це передтекстові вправи, або такі, які виконуються у процесі читання тексту і спрямовані на пошук фіктів, певних лексичний одиниць або граматичних форм.

-Знайдіть речення, в якому називається головний персонаж. Прочитайте й перекладіть.

-Знайдіть речення, в якому говориться про причину певної дії (результат, місце дії, час тощо),

-Знайдіть речення, в якому вживаються складні( похідні,інтернаціональні, конвертовані) слова. Яке значення вони передають?

-Знайдіть речення з дієсловами у пасивному стані. Як їх перекласти на рідну мову? І т.ін.

ІІІ. Вправи на скорочення тексту. Вони допомагають учням глибше проникати у зміст тексту, повторити та автоматизувати мовний матеріал, оволодіти операціями скорочення речень, їх комбінування і готують до переказу тексту та його інтерпретацій.

-Прочитайте 1-й абзай і виділіть головне, випустивше другорядні деталі.Виконайте відповідні зміни, запишіть речення.

-Прочитайте 2-й абзац і знайдіть речення, які продовжують думку першого абзацу. Скоротіть абзац, запишіть речення.

-Прочитайте і знайдіть нову інформацію про... Скоротіть абзац (об’єднайте 3 речення в одне, виконавши необхідні заміни). Запишіть речення та ін.

ІV. Вправи на інтерпретацію прочитаного.

-Знайдіть речення, які допомагають  зрозуміти, чому текст має таку назву.

-Виразіть одним – двома реченнями головну ідею тексту.

-Які почуття викликало у вас читання тексту?

-Що сподобалося вам у цьому тексті ? Що ні? Чому?

- Які твори цього автора ( до цієї проблеми) ви читали?

-Про що ви дізналися, прочитавши цей текст ( яку нову інформацію ви почерпнули з нього ? і т.ін.

Ці вправи дають можливість причепити культуру читання  і, як кінцевий  результат, досягти практичних цілей  іноземних мов на страршому етапі навчання(7;76;68)

-Про що ви дізнались, прочиавши цей текст яку нову інформацією ви почерпнули з нього ? і т.ін.

Ці вправи дають можливість сформувати в учнів необхідні навички роботи з іншомовним текстом,прищепити культуру читання, і як кінцевий результат, досягти практичних цілей навчання іноземних мов у середній школі (7;67;68)

  Зарубіжна технологія роботи з текстами пропонує такі вправи :Preparation,Extensive Reading, Intensive Reading, Extension.

Наприклад: «Animal Language”

Task shis activity will prepare you to read the passage by encouraging you to think  about some of the issues which it raises.

You are going to read a text called Not just parrot – talk. Ihe text reports on an experiment to teach a parrot English, and also discusses some of the problems with  this  kind of experiment.

1.                    Most people would agree that animals are able to communicate. However, they  would also agree that animal communication is much more restricted than human communication.

a)                    What kind of messages can dogs communicate to their owners?

a)                    What means do they use to communicate these messages?

b)                    In what way is this communication different from the communication that takes place between people?

2.                    In is possible to teach a parrot to ‘take’. But what exactly has a talkind  parrot learnt to do ? Complete this table by putting a tick (v) or a cross (x) to show you think a “talking” parrot has learnt. If  you’re not sure put a question mark(?)

                   A talkind parrot has learnt:

1. to imitate words or short phrases

2. to imitate complete sentences

3. to remember words or short phrases

4. to remember  complete sentences

5. to understand the meaning of words

6. to distinduish objects by they names

7. to join words together in “new” ways ( is,in combination other that those that actually been taught)

8. to mention objects that can be seen at the time of speaking 

9. to mention objects that cannot be seen at the time of speaking

10. to count ( e,g. from one to five)

11. to request an object

12. to ask a question

13. to answer a question

14. to refuse something it doesn’t want

 

                                   СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бібліотечка передового досвіду. Творчий пошук. Ганицька Н.І. Робота з газетою в Х класів.К.- Радянська школа-1982 – С. 28-31.

2.Вишневський О. І . Робота в парах на уроках англійської мови.

К. – Радянська школа – 1989 – С. 132-134.

3. Ляховицький М.В., Ніколаєва С.Ю. «Ніколаєва С.Ю. «Індивідуалізація навчання іноземної мови в школі.» К. Рядянська школа – 1978-5,45,57-58-64,76,77

4. Методика навчання іноземних мов у середній навчальний закладах. К. –Ленвіт – 1999 С. 187 – 205.

5. Програми для середніх загальноочсвітніх шкіл. Іноземні мови 5-11 кл.К.- Петрук – 1996- С. 5-6, 29

6. Скалін В.Л. Вправи  з розвитку усного комунікативного мовлення. К. – Радянська школа – 1978-

7.Сучасні технології навчання іноземного спілкування. Бібліотечний журнал «Іноземної мови».

К. – Ленвіт – Випуск І (3) – С. 64-68

   

                        Список літератури російською мовою: 

1. Саланович Н.А. «Обучение чтению аунтентичних текстов лингвострановедческого содержания». П ИЯШ – 1999 №  І с. 18-21.

2. Деркач А.А. , Щербак С.Ф. Педагогіческая євристика.Искуство овладение иностраным языком. М. – Педагогіка – 1991 С. 142-144

3. Дворжецкая М.П. Обучение выразительному чтению на английском языке.

К. – рядянська школа- 1986 С. 58-87

4. Слободчиков В. А. Контроль в обучении иностранных языкам в средней шуколе. М. – Просвещение – 1986 С. 98- 1-1.

5. Медвецева О. М. Творчество учителя на уроках англиского языка.

М. – Просвещение – 1992 С. 54-56.

6. Клычникова З.И.  Психологические особенности обучения чтению на иностранном язьке.

М. – Просвещение – 1975 с. 221

7. Рогова Г.В. и др. Методика обучения иностранным языкам в средней школе.

М. – Просвещение – 1991 с. 139 -162.